Fatal Frame

Website

Mysteries of Zero

Zero Anthology

Staff Column

Director - Makoto Shibata

Staff Interview

Sound Team - Shigekiyo Okuda
Producer - Keisuke Kikuchi CG Team - Jin Hasegawa Movie Team - Manabu Nagasaki Planner - Tsuyoshi Iuchi Designer - Yoshikatsu Yoshizawa Designer - Katsumasa Shimizu Programmer - Toshiyuki Takasaki

Guidebook